Kodeks etyczny ICF

JAKO COACH

 • Będę postępować w taki sposób, że będzie to miało pozytywny wpływ na profesję coachingu, a także powstrzymam się od jakichkolwiek działań lub wygłaszania oświadczeń, które mają szkodliwy wpływ na ogólne rozumienie lub akceptację coachingu jako profesji.
 • Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń związanych z profesją coachingu.
 • Będę szanować inne podejścia do coachingu. Będę szanować wysiłki i zasługi innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne.
 • Przez poznanie charakteru coachingu i sposobu, w jaki może on oddziaływać na życie innych osób, poznam wszystkie kwestie, które mogą powodować niewłaściwe wykorzystanie mojego wpływu.
 • Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie z moimi obowiązkami w roli coacha lub sprawiać, że będę gorzej je wykonywać, lub pogarszać moje relacje zawodowe lub pozostawać z nimi w konflikcie. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, z uwzględnieniem kwestii, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
 • Jako trener lub osoba nadzorująca obecnych lub potencjalnych coachów będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym stowarzyszenia ICF we wszystkich sytuacjach związanych ze szkoleniem i nadzorem.
 • Będę uczciwie i umiejętnie przeprowadzać badania i składać z nich sprawozdania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą w wystarczającym stopniu chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
 • Będę w odpowiedni sposób tworzyć, utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu, korzystając z metod propagujących poufność i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
 • Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) członków stowarzyszenia ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego stowarzyszenie ICF.

ZASADY POSTĘPOWANIA W RELACJI Z KLIENTAMI

 • Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i zależnych od kultury granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem.
 • Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek klientem.
 • Będę tworzyć jasne umowy z klientami i przestrzegać wszystkich uzgodnień ustalonych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.
 • Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie zapewnię, że mój klient zrozumie charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunku umowy dotyczącej coachingu.
 • Będę odpowiednio określać swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w roli coacha.
 • Nie będę celowo wprowadzać klienta w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co uzyska on podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.
 • Nie będę udzielać obecnym ani przyszłym klientom informacji lub rad, o których wiem, że są mylne lub wykraczają poza moje kompetencje.
 • Nie wykorzystam celowo jakiegokolwiek aspektu relacji pomiędzy coachem a klientem w celu uzyskania przewagi lub korzyści osobistych, zawodowych albo finansowych.
 • Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie. Będę czujny/a i dostrzegę wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
 • Jeżeli będę przekonany/a, że usługi innego coacha lub inny zasób przyniosą klientowi większe korzyści, zachęcę go do wprowadzenia zmian.
 • Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.
 • Podejmę wszystkie rozsądne kroki w celu zawiadomienia odpowiednich władz, jeżeli klient wyjawi zamiar narażający na niebezpieczeństwo jego samego lub inne osoby.

POUFNOŚĆ / PRYWATNOŚĆ

 • Będę przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta, chyba że upoważni mnie on do innego postępowania lub będzie wymagało tego prawo.
 • Przed ujawnieniem nazwisk innych osób jako klientów lub w referencjach albo ujawnieniem jakichkolwiek innych informacji określających tożsamość klientów uzyskam ich zgodę.
 • Uzyskam zgodę osoby, która jest w trakcie coachingu, przed ujawnieniem informacji innej osobie, która wypłaca mi wynagrodzenie Konflikty interesów
 • Będę się starać unikać konfliktów pomiędzy interesami moimi a interesami moich klientów.
 • W przypadku pojawienia się rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów otwarcie o tym powiem i dokładnie omówię z klientem sposób postępowania, który będzie dla niego najbardziej korzystny
 • Ujawnię klientowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę otrzymać za jego skierowanie.
 • Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie będzie to powodować pogorszenia

Approved by the Ethics and Standards Committee on October 30, 2008.

Approved by the ICF Board of Directors on December 18, 2008.

źródło ICF